DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU "BEZPIECZNA+" 2017 DLA SZKÓŁ POWIATU GOLENIOWSKIEGO - 08.08.2017 r.

 -

W ramach projektu programu  „Bezpieczna +” 2017, aż 4 szkoły Powiatu Goleniowskiego otrzymały dofinansowanie.

Program „Bezpieczna+”  jest realizowany w latach 2015-2018.

Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią. Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

  • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
  • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
  • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
  • tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Wyniki pracy Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego Rządowego programu wsparcia w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zabezpieczeniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”   tutaj

Informacja oraz zdjęcia z http://www.kuratorium.szczecin.pl, men.gov.pl