Dofinansowanie w ramach projektu Unii Europejskiej ERASMUS+ dla Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie - 10.09.2018 r.

 -


Przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+

„Staże we Włoszech - szansą dla młodych na europejskim rynku pracy”

  Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie, po raz kolejny, pozyskał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej ERASMUS+ na realizację projektu „Staże we Włoszech – szansąa dla młodych na europejskim rynku pracy”. Wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi 40556 EUR.
Projekt będzie realizowany w ramach akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.
  Uczestnikami projektu jest 18 uczniów kształcących się w zawodzie technika hotelarstwa, technika informatyka i technika logistyka w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie, którzy w roku 2019 odbędą 3 – tygodniowe staże we Włoszech u partnera Sistema Turismo s.r.l.

Termin staży:

Staż: 24.03 – 13.04.2019 r. (21 dni).
Staż będzie obejmował szkolenie zawodowe w zakresie hotelarstwa, technologii informatycznej i logistyki i jest zgodny z programem praktyk w tych zawodach oraz podstawą programową kształcenia zawodowego w tym typie szkoły.

 Główne cele projektu to: poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie hotelarstwa, i IT i logistyki, porównanie zdobytej wiedzy ze standardami europejskimi, podniesienie praktycznej znajomości języka angielskiego i włoskiego, rozwój osobisty w zakresie komunikacji międzykulturowej i społecznej, otrzymanie certyfikatu Europass Mobilność potwierdzającego umiejętności i kwalifikacje zdobyte za granicą, wykorzystanie nabytych doświadczeń w procesie współpracy międzynarodowej i dostosowania oferty edukacyjnej szkoły do wymogów europejskich, wdrożenie procedur ECVET uznawania kwalifikacji.
  Staże zawodowe we Włoszech rozszerzą umiejętności językowe uczniów, niezbędne do wykonywania pracy w tych zawodach. Zdobyte doświadczenie w zagranicznych przedsiębiorstwach pozwoli uczniom poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i techniki pracy. W perspektywie ułatwi to przyszłym absolwentom odnalezienie się we współczesnym rynku pracy i umożliwi znalezienie atrakcyjnej pracy.
  Uczniowie po odbyciu staży uzyskają również certyfikat tzw. Europass Mobilność –potwierdzający poziom wiedzy, umiejętności i kwalifikacje zdobytych za granicą. Uzyskany certyfikat nada europejski charakter procesowi kształcenia w ZS1 Goleniów i przyczyni się do wzmocnienia pozycji absolwentów na rynku pracy w Polsce, jak i w UE. Uczniowie ci będą biegle posługiwali się językiem angielskim w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego. Dzięki stażom zapoznają się z nowoczesnymi metodami pracy, nauczą się posługiwać technikami pracy na różnych stanowiskach.
  Nad prawidłowym przebiegiem staży czuwać będą opiekunowie, który dokonają oceny umiejętności opanowanych przez uczniów podczas stażu na podstawie obserwacji i sposobu wykonywania zadań, czynności, poleceń oraz sposobu prowadzenia dziennika praktyk. Do rezultatów miękkich zaliczymy: wzrost rozwoju osobistego uczniów w zakresie komunikacji międzykulturowej i społecznej, poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zapoznanie się z europejskimi standardami pracy i przenoszenie praktycznych rozwiązań na grunt krajowy, praktyczne wykorzystanie języka angielskiego. Nabycie tych kwalifikacji i umiejętności zwiększy szanse przyszłym absolwentom szkoły na zatrudnienie w Polsce i na europejskim rynku pracy. Dzięki uczestniczeniu w stażach zagranicznych staną się bardziej mobilni na europejskim rynku pracy, zwiększy to również stopień przejrzystości i uznawalności kwalifikacji i kompetencji absolwentów naszej szkoły.
  Niewątpliwie projekt ten zacieśni współpracę szkoły z zagranicznym partnerem, oraz podniesie poziom, jakości i atrakcyjności kształcenia. Dla uczniów stanie się bodźcem do osiągania wysokich wyników w nauce.

Więcej informacji o kształceniu zawodowym