Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - 04.07.2018 r.

 -

 W dniu 20 czerwca 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W trakcie spotkania, któremu przewodniczył Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz, poddane zostały pod dyskusję oraz omówione tematy związane z oceną zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W ramach omawianych tematów zapoznano się ze sprawozdaniem z Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochroną ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Goleniowskim na lata 2013-2017- za rok 2017 oraz z informacją na temat działań podejmowanych w ramach ochrony Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy. Następnie Komisja zapoznała się z informacją o stanie dróg powiatowych m.in.: o bieżących i planowanych remontach dróg na terenie powiatu w okresie wakacji.
 W kontekście ostatnich wydarzeń w kraju związanych z pożarami składowisk śmieci Komisja otrzymała informacje, że na terenie powiatu nie ma składowisk odpadów niebezpiecznych. Starosta Goleniowski, jako organ właściwy w latach 2013-2018 wydał 10 zezwoleń na zbieranie odpadów na terenie powiatu. W ramach oceny stanu przygotowań powiatu goleniowskiego do nadchodzącego sezonu letniego, dokonano analizy najbardziej prawdopodobnych zagrożeń letnich oraz oceny gotowości współdziałania poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu.
  Na podstawie informacji przedstawionych przez uczestników narady starosta ocenił, że powiat jest dobrze przygotowany do przeciwdziałania i sprostania potencjalnym zagrożeniom letnim.