PROJEKT "FUNDUSZ USŁUG ROZWOJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM" - 03.08.2017 r.

 -

ZAPRASZAMY !

  Projekt jest realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Osi priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego”, którego celem jest „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Celem Projektu jest wzrost poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zmniejszanie barier w dostępie do usług rozwojowych dla nich oraz ich pracowników w zakresie podniesienia kompetencji. W ramach projektu zapewnione są dotacje - refundacja kosztów związanych z realizacją usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Celem Projektu jest zapewnienie realizacji celów rozwojowych przez 1000 zachodniopomorskich przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm, oraz uzyskanie kwalifikacji i kompetencji przez minimum 4152 ich pracowników do dnia 31 marca 2020 roku. Do celów szczegółowych projektu należy:

Umożliwienie powszechnego dostępu do usług rozwojowych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia, nakierowanego na minimalizowanie barier:

 • finansowej – zapewniając dofinansowanie usług rozwojowych,
 • świadomości – zapewniając doradców potrafiących dokonać szybkiej diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz posiadających kompleksową wiedzę o ofercie usług w Bazie Usług Rozwojowych i procesie dofinansowania usług,
 • geograficznej – zapewniając dotarcie do wszystkich lokalizacji w regionie poprzez mobilnych doradców, oraz udostępniony elektroniczny obieg dokumentów.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

 • stworzenie systemu refundacji kosztów usług rozwojowych wspierającego ich nabywanie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • objęcie wsparciem łącznie 1000 zachodniopomorskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 4152 ich pracowników,
 • zapewnienie przedsiębiorcom wsparcia merytorycznego przez mobilnych doradców.


Grupa docelowa:

 • Projekt obejmuje wsparciem mikro małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) posiadające filię, siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także pracowników MMŚP, zatrudnionych na terenie województwa.


Docelowa struktura uczestników projektu, ze względu na poszczególne kryteria, przedstawia się następująco:

 •     ze względu na wielkość przedsiębiorcy - 78,0% stanowić będą firmy mikro, 15,3% firmy małe, a 6,7% firmy średnie,
 •     ze względu na dynamikę rozwoju – 10% stanowić będą przedsiębiorstwa o wysokiej dynamice wzrostu,
 •     ze względu na lokalizację działalności w Specjalnej Strefie Włączenia - 25% wspartych przedsiębiorstw będzie prowadzić działalność w Strefie,
 •     ze względu na wiek pracownika - 22% stanowić będą osoby powyżej 50 roku życia
 •     ze względu na poziom kwalifikacji pracownika – 10% stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach.

Dofinansowanie:

 • Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Obszar:

 • Projekt jest realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Okres realizacji:

 • Projekt realizowany jest od 1 kwietna 2017 roku do 31 marca 2020 r.


Szczegóły dotyczące oferty na stronie:
www.fur.pfp.com.pl

 
Osoby do kontaktu:
 

 1. Joanna Ligenza, Mobilny Doradca, 

  tel.91 312 9223, email j.ligenza@pfp.com.pl

   
 2. Agata Szeląg-Gapińska, Specjalista ds. refundacji usług FUR

  tel.91 312 9207, email a.gapinska@pfp.com.pl

 

Zachęcamy również do zapoznania się z załączonymi prezentacjami „Funduszu Usług Rozwojowych” oraz „Bazy Usług Rozwojowych”.

tutaj

tutaj

Informacja Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Goleniowie.