NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - 28.12.2015

Zarządzenie Starosty Goleniowskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert zlożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnejna terenie powiatu goleniowskiego w 2019 r.

Prawo uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mają:

1. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – na podstawie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia z pomocy społecznej,
2.  osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny,
3. kombatanci - na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
4. weterani - po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
5. osoby, które ukończyły 65 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
6. młodzież do 26. roku życia – na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – na podstawie złożonego oświadczenia,
8. kobiety w ciąży – na podstawie przedłożonego dokumentu potwierdzającego ciążę.

Pomoc prawna będzie polegała na:

• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Lokalizacje punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Goleniowskiego:

 

1) PNPP nr 1 – w Nowogardzie przy Placu Wolności 1 w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, czynny w:

a) poniedziałki – 4 godzinny dziennie, od 8.00 do 12.00
b) wtorki – 4 godzinny dziennie, od 8.00 do 12.00
c) środy – 4 godzinny dziennie, od 8.00 do 12.00
d) czwartki – 4 godzinny dziennie, od 8.00 do 12.00
e) piątki – 4 godzinny dziennie, od 8.00 do 12.00
poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

2) PNPP nr 2 – działający w 3 lokalizacjach wg następującego harmonogramu:

a) w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 , w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie:
- poniedziałki – 4 godzinny dziennie, od 11.30 do 15.30
- środy – 4 godzinny dziennie, od 11.30 do 15.30
- piątki – 4 godzinny dziennie, od 11.30 do 15.30
b) w Przybiernowie przy ul. Cisowej 3 – w budynku Urzędu Gminy:
- wtorki – 4 godzinny dziennie, od 14.00 do 18.00
c) w Stepnicy przy ul. T. Kościuszki 4 – w budynku Urzędu Miasta i Gminy:
- czwartki – 4 godzinny dziennie, od 10.00 do 14.00
poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

3) PNPP nr 3 – działający w 2 lokalizacjach wg następującego harmonogramu:

pobierz

Zachęcamy do kontaktu pod numerem tel.: 518 224 763. Infolinia jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00.