Nabór wniosków o dofinansowanie do zatrudnienia osób do 30 roku życia - 30.06.2017 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie zaprasza do składania wniosków Pracodawców i Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do zatrudnienia  osób w wieku do 30 roku życia, na podstawie art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  • Zgodnie z tym przepisem, starosta może zawrzeć z pracodawcą lub przedsiębiorcą umowę, na podstawie której zrefunduje przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
  • Pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązani są do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 m-cy po zakończeniu refundacji.
  • Refundacja udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

   Wnioski przyjmowane są od 28 czerwca 2017r. do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel. Druk wniosku dostępny na stronie http://goleniow.praca.gov.pl/
   Kompletny wniosek należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie  lub w Filii w Nowogardzie .

Informacja Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie.